Regulamin

REGULAMIN
Studenckiego Koła Naukowego “FINANSE MENEDŻERSKIE”
przy Katedrze Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Art. 1 [ Postanowienia ogólne ]

• Nazwę uczelnianej organizacji studenckiej ustala się w brzmieniu: Studenckie Koło Naukowe “Finanse Menedżerskie” przy Katedrze Finansów.
• Studenckie Koło Naukowe “Finanse Menedżerskie” przy Katedrze Finansów, zwane dalej kołem zostało powołane z inicjatywy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego.
• Siedzibą Koła jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przy ulicy 1 Maja 50.
• Koło korzysta z osobowości prawnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Art. 2 [ Cele działalności koła ]

Głównymi celami działalności Koła są:

• integracja środowiska studenckiego zainteresowanego finansami menedżerskimi ;
• umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania finansami we współczesnym przedsiębiorstwie;
• nabywanie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji niezbędnych dla realizacji strategicznego celu, jakim jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszych analiz w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa;
• propagowanie nabytej wiedzy oraz pomoc osobom zainteresowanym w zakresie finansów menedżerskich;
• współpraca z kołami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą;
• rozwój aktywności naukowej i społecznej członków oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej;
• umożliwienie członkom Koła samorealizacji, zdobycia wymaganego doświadczenia, profesjonalizmu, oraz dobrych rozwiązań praktyk z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw

Art. 3 [ Formy realizacji celów koła ]

Cele, o których mowa wyżej Koło realizuje przez:

• Cykliczne spotkania członków Koła poświęcone dyskusjom dotyczącym problematyki z zakresu finansów przedsiębiorstw.
• Współpracę z pracownikami naukowo – dydaktycznymi i badawczymi Katedry Finansów.
• Organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, spotkań merytorycznych oraz wyjazdów poświęconych finansom menedżerskim, związanych z celami Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty.
• Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw.
Art. 4 [ Członkowie Koła ]

• Członkami Koła mogą zostać studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
• Kandydat na członka Koła poddany jest dwumiesięcznemu okresowi próbnemu, a po jego upływie – w wyniku uzyskania pozytywnej oceny – otrzymuje on pełne prawa członkowskie.
• O nadaniu pełnych praw członkowskich decyduje Zarząd.
• Pełnoprawny członek Koła ma prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Koła.
• Zarząd w porozumieniu z członkami Walnego Zgromadzenia ( wymagana jest zwykła większość głosów) może nadać tytuł Honorowego Członka Koła.
• Status Honorowego Członka Koła może być nadany każdej osobie, która:

• była studentem lub pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
• jest studentem lub pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
• jest spoza Uczelni, lecz jest związana z Kołem

Nadanie tytułu uzasadniają wybitne zasługi i wkład w działalność Koła, a także aktywna i owocna działalność naukowa i organizacyjna na rzecz Koła.

• Honorowy członek Koła dysponuje głosem doradczym i nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
• Odebranie członkowi tytułu “Honorowy Członek Koła” następuje w wyniku uchwały Zarządu, w uzasadnionych przypadkach ( w tym wymienionym w ust. 10), za zgodą Walnego Zgromadzenia.
• Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

• rezygnacji w formie pisemnej złożonej przez członka;
• decyzji Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu (decyzja jest prawomocna, jeżeli została podjęta zwykłą większością głosów)
• utraty statusu studenta (w przypadku członków zwykłych)

• Wniosek o skreślenie z listy członków może wynikać z następujących przyczyn:

• brak aktywności w działaniu;
• uchylanie się od uczestnictwa w spotkaniach i pracach Koła;
• niedotrzymywanie terminów prac zleconych i zobowiązań wobec Koła;
• działanie niezgodne ze statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i regulaminem Koła;
• naganna postawa wobec pozostałych członków Koła

Art.5 [ Organy Koła ]

• Organami Koła są:
• Zarząd
• Walne Zgromadzenie

• Praca organów Koła ma charakter społeczny.
• Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.
Art. 6 [ Walne Zgromadzenie ]

• W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.
• Prawo do głosu na walnym zgromadzeniu określają ust.4 art. 4.
• Walne zgromadzenie jest zwoływane co najmniej raz w semestrze.
• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek 2/3 pełnoprawnych członków, lub na wniosek opiekuna naukowego.
• Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich członków o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem.
• Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: określanie kierunków pracy Koła, wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu, zatwierdzenie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni, zatwierdzanie rocznego raportu działalności , odbieranie pełnych praw członkowskich.

Art.7 [ Zarząd ]

• Zarząd składa się z czterech członków:

• Prezesa Zarządu
• I Wiceprezesa
• II Wiceprezesa
• Sekretarza

• Zarząd współpracuje z opiekunem naukowym Koła, Dziekanem i pracownikami naukowo – dydaktycznymi i badawczymi Katedry Finansów.
• Członkowie Zarządu reprezentują Koło na terenie Uczelni.
• Zarząd organizuje i kieruje pracą Koła.
• Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia.
• Zarząd wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu przez głosowanie w obecności co najmniej połowy członków.
• Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
• Odwołanie Zarządu jest możliwe na Walnym Zgromadzeniu i potrzeba do tego większości kwalifikowanej (tzn. 2/3 głosów członków obecnych), w obecności co najmniej połowy pełnoprawnych członków Koła lub na pisemną prośbę członków Zarządu.

Art.8 [ Tryb pracy Koła ]

• Studenci – członkowie Koła realizują działalność badawczą, wydawniczą i inną pod kierunkiem opiekuna naukowego.
• Częstotliwość i terminy spotkań Koła ustalają wspólnie Zarząd i opiekun naukowy.
• Zebrania członków Koła odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc z uwzględnieniem przerw wakacyjnych.
• Celem zebrań jest omówienie bieżącej i planowanej działalności Koła.
• Decyzje wiążące, dotyczące działalności programowej Koła, podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego i członków.
• Sprawy związane ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia regulują ust.3,4,5 art.6 regulaminu Koła.

Art.9 [ Finanse Koła ]

• Do realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych przyznanych doraźnie przez Uczelnię na podstawie przedłożonych preliminarzy na określone działania, przeznaczonych dla Koła, przekazanych przez sponsorów na konto Uczelni, wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelniani na postawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.
• Koło jest zobowiązane do złożenia sprawozdania oraz rozliczenia się z Uniwersytetem z przekazanych środków raz w semestrze.

Art.10 [ Tryb nowelizacji regulaminu ]

• Wniosek o zmianę regulaminu może być wniesiony ( w formie pisemnej) przez 1/4 pełnoprawnych członków, bądź przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu.
• Zmiany w regulaminie Koła mogą być dokonywane wyłącznie przez Walne Zgromadzenie drogą głosowania, większością kwalifikowaną, w obecności co najmniej połowy pełnoprawnych członków.

Art.11 [Tryb rozwiązania Koła ]

• Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

• uchwały Walnego Zgromadzenia;
• decyzji podjętej na wniosek opiekuna naukowego, gdy działalność Koła wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie postanowień z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr 65, poz. 385 z 1990r. z póź. zm.); statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
• wykreślenia z rejestry, gdy Zarząd nie spełnia warunków określonych w decyzji rejestrującej Koło;

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź